Trending News

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ประจำปี 2563

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ประจำปี 2563

Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

เชิญเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ ประจำปี 2563 วันที่ 25-29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วั

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน ภายใงนงานมีซุ้มจำหน่ายสินค้า การแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน การแสดงบนเวทีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย

Date

Jan 25 2020 - Jan 29 2020

Time

All Day

Location

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
อำเภอหาดใหญ่

Leave a Reply

Required fields are marked *

Copyright © 2019 Posh Creation co.,ltd. All original contents of www.hatyaiok.com ("Site")