Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฎิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีรับมอบสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนที่สมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก