Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (สองจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา มาบทองน้อย (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย และนางสาวนฤมล ทองเอียด (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา (สองจากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรับพร ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่