Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ (กลางสูท) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา มาบทองน้อย (สองจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย และนางสาวนฤมล ทองเอียด (สองจากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส (กลางชุดขาว) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมรับพร กองทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่