Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

คุณมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมอบจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา