Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ มอบอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ นายศุภวิทย์ สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอหาดใหญ่ เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกกองร้อง. อส.อำเภอหาดใหญ่ ที่ 4 ในการฝึกภาคสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอหาดใหญ่ ที่ 4