Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนขยายเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการบริการด้านเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน และชมนิทรรศการเด่นประจำปีและคลินิกให้คำปรึกษา

ดร.วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการพบผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 200 คน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเด่นและนำชมพื้นที่อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ส่วนขยาย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ว่า ในปีนี้จะเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดของอุทยานวิทยาศาสตร์เพราะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีที่ปรึกษาคือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม โดยพื้นที่ส่วนขยายของอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นการลงทุนของภาครัฐเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยขยายฐานออกมาจากสถาบันการศึกษา และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

การทำงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์คือการเชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยี นักวิจัย นโยบาย ส่งต่อไปยังผู้ประกอบการต่างๆ ให้สมบูรณ์แบบที่สุด การมีโครงสร้างพื้นฐานนี้สามารถตอบโจทย์นี้ได้ระดับหนึ่ง เพราะมีทั้งห้องประชุม สำนักงาน พื้นที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือซึ่งกันและกัน พื้นที่ปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบที่จะพัฒนาเทคโนโลยีจากโครงการของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งจะเป็นการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ที่เอกชนและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ ในกระบวนการผลิตและการส่งออก

กิจกรรมต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวประสานไปยังภาครัฐและเอกชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจาก ที่ปรึกษา สมาพันธ์ สมาคม จากภาครัฐ เอกชน ทั้งการเงินนโยบายและกิจกรรมโดยให้ความมั่นใจว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ จะมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการการให้บริการต่างๆ แก่ทั้งนักวิจัย ภาครัฐ เอกชน ให้มีความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น