Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีการแถลงข่าวการจัด “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน

คุณลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกอบการภาคใต้ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 จำนวน 205 ราย จะร่วมแสดงสินค้าใน “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยจะมีการนำสินค้า SMEs ประเภทของกินและของใช้ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นมาแสดงและเปิดจำหน่าย  เป็นการทดสอบตลาดแบบออฟไลน์  ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสพัฒนาเทคนิคการขาย ได้พบกลุ่มลูกค้า และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจของตนเองให้มากยิ่งขึ้น พร้อมจะนำเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ต่อไป

ผู้ประกอบการดังกล่าวได้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยผ่านหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ สสว. ทุกรายได้รับการอบรมพื้นเบื้องต้นในการทำธุรกิจให้อยู่รอดและแข่งขันได้ในโลกที่มีการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 กล่าวว่า “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2562 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับธุรกิจของตนเอง เพื่อแข่งขันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันได้ ภายใต้แนวคิด “เริ่มเล็กสำเร็จเร็ว คิดให้ไกลและใหญ่พอ” กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จุดประกายความรู้สู่เชิงธุรกิจ สร้างบันไดความรู้สู่ธุรกิจ” เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติปลดล้อคข้อจำกัดทางความคิดของผู้ประกอบการ ซึ่งเมื่อเริ่มต้นกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม 1,408 ราย

จากนั้นมีการคัดเลือกเหลือ 605 ราย เพื่อเข้าอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ยื่นขอสินเชื่อได้จริงโดยการช่วยเหลือแนะนำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน ต่อมาได้มีการคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 380 ราย เพื่อเข้ารับการแนะนำปรึกษาในเชิงลึกในด้านที่ผู้ประกอบการต้องการ เช่น ด้านการตลาด ด้านการผลิต มาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ โลโก้ การเงินและการลงทุน และสุดท้ายจะมีผู้ประกอบการเพียง 205 รายที่ได้รับการคัดเลือกสู่กิจกรรมการทดลองจำหน่ายสินค้าในตลาดจริง ในงาน “เทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 3” นี้

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) 2562 คือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ Start up ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559-2561 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ ให้การทำธุรกิจมีความแข็งแข็งยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนธุรกิจใดๆ หรือจดทะเบียนธุรกิจแล้วไม่เกิน 3 ปี