Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

มรภ.สงขลา ผนึกธนาคารกรุงไทย ลงนามความร่วมมืออำนวยความสะดวกทางการเงินครบวงจร พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ-สังคมไร้เงินสด ตอบโจทย์ Smart University 4.0

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Smart University 4.0 @ SKRU ร่วมกับ นายสุพร โสฬศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ ผ่านนวัตกรรม Krungthai Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง มรภ.สงขลา กับธนาคารกรุงไทย ที่ร่วมกันลงนามกัน ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่างๆ อาทิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code รวมถึง ช่องทางอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และที่ขาดไม่ได้คือบริการจัดการทางการเงิน ผ่าน KTB Corporate Online ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน รวมถึงดาวน์โหลด รายงานทางการเงินต่างๆ

ด้าน นายสุพร โสฬศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมีความพร้อมที่จะให้บริการกับกลุ่มลูกค้ามหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และภาคเอกชนที่จะชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น