Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการประจำปีคระแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 35  พร้อมเปิดตัว นายแพทย์สุขเกษม กุลจิตติสำราญ แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562

เปิดอย่างเป็นทางการ การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 35  หัวข้อ “Healthcare Challenges in the Disruptive era” ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์ ทุกภาคส่วนของสังคม ความก้าวหน้าล้ำสมัยการ เปลี่ยนแปลงและความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี การปรับตัวพัฒนาตนให้ก้าวทันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรหนึ่งที่ทําหน้าที่ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เราจัดงานประชุมวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ครั้งนี้เป็นปีที่ 35 ภายใต้แนวคิด “Healthcare Challenges in the Disruptive era” ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และศิษย์เก่า ได้มีโอกาสทบทวนแนวทางการดําเนินงาน พัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าด้านความรู้ในวงการแพทย์ การสาธารณสุข ให้เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง จากสภาพสังคม เทคโนโลยี ระบาดวิทยาของโรคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ตลอดจนนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ และมีมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ และยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายแพทย์สุขเกษม กุลจิตติสำราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลเกาะสมุย แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า หลายคนบอกว่า อาชีพที่สบายที่สุด เงินดีที่สุดอาชีพหนึ่งคือ การเป็นหมอ เพราะใครๆ ก็จำเป็นต้องมาหาหมอ ในมุมของประชาชนทั่วไป หมออาจจะเป็นเหมือนที่คิด แต่ในความเป็นจริง “หมอ” คือผู้ที่ต้องรับภาระที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย ยื้อชีวิตผู้ป่วย เพื่อให้มีโอกาสกลับไปหาครอบครัว ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการทำงานภายใต้ภาวะความกดดันรอบตัว แต่ความเหนื่อยความล้า ทุกอย่างต้องเก็บไว้ เพื่อทำหน้าที่ของการเป็นหมอต่อไป

สำหรับแรงบันดาลใจของการเลือกที่จะเป็นแพทย์นั้น เนื่องจากตนเกิดในชนบทห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก ถึงคราวที่ต้องติดต่อรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ ยังต้องนั่งเกวียนในการเดินทาง ยิ่งเวลาตัวเองหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วย การรักษาก็จะเป็นไปตามมีตามเกิด เข้าถึงการบริการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยความยากลำบากเพราะห่างไกล ดังนั้นจึงถูกผลักดันจากพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เรียนสูงๆ เพื่อที่จะได้รับราชการหรือเอาวิชาความรู้กลับไปรับใช้ดูแลญาติพี่น้องตามสมควร ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นค่านิยมของคนชนบทสมัยนั้น นอกจากนี้ เหตุผลที่เลือกเรียนแพทย์เพราะพบเห็นความเจ็บป่วยของญาติพี่น้องที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ดังนั้นจึงคิดว่าการเลือกที่จะเรียนแพทย์ จะทำให้ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถดูแลรักษาญาติพี่น้องยามเจ็บป่วยได้นั่นเอง

ทั้งนี้ นายแพทย์สุขเกษม กุลจิตติสำราญ มีผลงานดีเด่นด้านการเป็นแพทย์และต่อสังคมมากมาย จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 อาทิ 

1. เป็นแพทย์ที่รักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินและที่ต้องได้รับการผ่าตัดในพื้นที่เกาะสมุย นอกเหนือจากงานประจําโดยได้รับการฝึกอบรมและติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเกาะสมุยอยู่ในสถานที่เป็นเกาะ ตามปกติจะสามารถส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทางเรือ ferry หรือ เครื่องบิน แต่ไม่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรอบนอกได้เมื่อหลังเวลา 20.00 น. หรือเมื่อมีมรสุม ปัจจุบันโรงพยาบาลเกาะสมุยมีประสาทศัลยแพทย์มาช่วย 1 คนปฏิบัติราชการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ดังนั้นในช่วงที่ไม่มีแพทย์ศัลยกรรมประสาทอยู่ก็จะมีปัญหาหากมีผู้ป่วย epidural, subdural hematoma ซึ่งไม่สามารถส่งต่อ ดังนั้น นพ.สุขเกษมจึงได้มีการประสานกับประสาทศัลยแพทย์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญพอที่จะรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน ดังนั้นการเป็นผู้มีความชํานาญศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท ผ่าตัดระบบหลอดเลือดก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤติได้ทันท่วงที อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

2. เป็นแพทย์ผู้สานต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ โดยการทํา colonoscope อําเภอเกาะสมุย ให้ได้รับประโยชน์ โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเกาะสมุย และ สปสช. เชิญทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดมหกรรม colonoscope ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 346 ราย ตรวจพบผู้ป่วยที่มี polyp ในลําไส้ จํานวน 97 ราย ทํา polypectomy ทุกราย โดยประชาชนอําเภอเกาะสมุย มีความพึงพอใจในโครงการนี้มากถึง 100% และผู้ป่วยต้องการให้มีการจัดโครงการนี้อีก ในกรณีที่พบความผิดปกติก็สามารถรักษาตัดต่อลําไส้ได้

ปัจจุบันจึงได้วางแผนดําเนินการต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562 เป็นผลงานที่มีความภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นแพทย์ที่ได้ช่วยเหลือรักษาประชาชน ในอําเภอเกาะสมุย ซึ่งการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ ค่อนข้างยากลําบากระยะเวลารอคอยนาน มีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้เข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และทําให้ทราบระยะของโรค พร้อมทั้งผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคมะเร็งทันตามระยะของโรคและส่งต่ออย่างเหมาะสม สําหรับข้อมูลที่ได้มีโอกาสที่จะรวบรวมเป็นงานวิจัยและมีแนวโน้มที่จะนําเสนอแผนการคัดกรองและการดูแลที่เหมาะสมในประชากรไทยซึ่งอาจจะแตกต่างจากในต่างประเทศบ้าง

3. ริเริ่มโครงการตรวจหามะเร็งเต้านม โดยการตรวจ Mammogram และอัลตราซาวน์ ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 2,381 คน ทําให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านม กลุ่มที่พบผลผิดปกติได้รับการนัดผ่าตัด ติดตามผลการรักษาและส่งต่อที่เหมาะสม

4. ผลงานดีเด่นด้านศัลยกรรมตกแต่ง

  • ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บใบหน้า ได้แก่ Fracture mandible, Fracture maxillary, Fracture Zygoma, Fracture orbit ลดอัตราการส่งต่อ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่าย
  • ให้การตรวจรักษา ผ่าตัดผู้ป่วยที่พิการแต่กําเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ มีการผ่าตัดตกแต่งหลายครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยใกล้เคียงสภาพปกติมากที่สุด ผู้ป่วยบางรายค้นพบในตลาดขณะไปซื้ออาหาร ได้ยินเสียงพูดผิดปกติ นพ.สุขเกษม จึงให้คําแนะนําและนัดมาผ่าตัดเพดานโหว่ จนปัจจุบันผู้ป่วยเติบโตเหมือนคนปกติทั่วไป
  • ให้การตรวจรักษาผู้ป่วย Paraffinoma ทําผ่าตัด Scrotal flap ผลการรักษาทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความอับอายไม่กล้ามาพบแพทย์ แต่เมื่อได้รับการรักษาแล้วอาการดีขึ้น จึงมีความมั่นใจที่จะมารับการรักษามากขึ้น
  • รักษาผู้ป่วยที่อัมพาตท่อนล่างตลอดชีวิต มีปัญหาเกิดแผลกดทับ มานานกว่า 20 ปี ได้รับการดูแล นอนทําแผลและเย็บปิดแผลกดทับโดยทํา colostomy ป้องกันการปนเปื้อนอุจจาระ จนปัจจุบันผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องทําแผลจนตลอดชีวิต
  • สําหรับการรักษาแผลเรื้อรัง นพ.สุขเกษม ได้พยายาม ติดตามและนําความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและสร้างองค์ความรู้ให้กับทีมงาน เช่น การใช้หนอนช่วยในการทําแผล

5. ริเริ่มการผ่าตัดส่องกล้อง Laparoscope มาใช้ในโรงพยาบาล ช่วยให้แผลผ่าตัดเล็กหายเร็ว ลดวันนอน และลด cost ต่างๆ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ

6. พัฒนาและจัดตั้งทีมงานเพื่อรับบริจาคอวัยวะทั้งจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงบนเกาะสมุย จนมีสถิติสามารถรับบริจาคอวัยวะได้เป็นอันดับ 1 ของเขต 11

7. เป็นแพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงในการดูแลผู้ป่วยอย่างเสมอภาค อุทิศตนและเวลาให้การรักษา ผู้ป่วยด้วยใจและความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยปลอดภัย ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยตลอดเวลา และการให้ความร่วมมือกับแพทย์ทุกสาขา ให้คําปรึกษาและช่วยผ่าตัดในกรณีที่เพื่อนร่วมงานมีผู้ป่วยล้นมือ ในการดูแลผู้ป่วยได้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจนมีผู้ป่วยบางรายย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย ชาวบ้านได้จัดทําเครือข่ายลดอุบัติเหตุของเกาะสมุยและเชิญ นพ.สุขเกษม เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงให้เห็นว่า นพ.สุขเกษมมีความสําคัญต่อการดําเนินงาน

คุณสมบัติส่วนบุคคลประวัติผลงานการได้รับรางวัลต่างๆ

  • รางวัลแพทย์ดีเด่นโรงพยาบาลเกาะสมุย ปี พ.ศ. 2559
  • ได้รับการคัดเลือกผลงานเด่นของเขตสุขภาพที่ 11 เรื่องการเตรียมล้างลําไส้ใหญ่ เพื่อส่องกล้องในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักโดยใช้ swiff + polyethyleneglycon เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ เมื่อ 29 สิงหาคม 2560
  • ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 11 นําเสนอผลงานเด่นเรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลเกาะสมุย เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2562