Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

เมื่อระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 กฟผ.ได้ร่วมออกร้านนิทรรศการภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 62 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้เยาวชนที่เข้าชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับ กฟผ.

สำหรับการจัดนิทรรศการของ กฟผ.มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ การใช้เชื้อเพลิงและแหล่งผลิตต่างๆ กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้ภายในโรงไฟฟ้าจะนะ เช่น ผึ้ง และ นกสายพันธุ์ต่างๆ กว่า 40 ชนิด ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมทั้งการร่วมสนุกตอบคำถาม มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าชมนิทรรศการของ กฟผ.เป็นจำนวนมาก

เด็กหญิงพิชญาภา ปานเพชร นักเรียนโรงเรียนสุวรรณวงศ์ กล่าวว่า “ได้ความรู้มากมาย เช่น มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 3 หน่วยงาน โดย กฟผ.ทำหน้าที่ผลิตและหาแหล่งผลิตไฟฟ้า เรื่องการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ชิ้นส่วนของเครื่องผลิตไฟฟ้า และบนเสาส่งไฟฟ้า ความจำเป็นในการประหยัดพลังงานเพราะอีกหน่อยเราอาจมีพลังงานไม่พอใช้ และถ้ากลับไปบ้านจะไปชักชวนคนในครอบครัวให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า”