Share

ลุยจัดรูปที่ดินเขตผังเมืองรวมหาดใหญ่บริเวณกอบกาญจน์ รับการเติบโตเมือง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ในเขตผังเมืองรวมหาดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2557 รองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

ช่วงบ่ายวันนี้ (25 ส.ค. 58) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ในเขตผังเมืองรวมหาดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ในเขตผังเมืองรวมหาดใหญ่ในครั้งขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2557 เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งบริเวณโครงการมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ จำนวนที่ดิน 619 แปลง และมีจำนวนเจ้าของที่ดิน จำนวนกว่า 400 ราย โดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างรกร้าง เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจากชุมชนมาแต่อดีตที่ชาวบ้านเรียกว่า “หนองผักบุ้ง” หากในอนาคตมีการพัฒนาเป็นอาคารจำนวนมาก เนื่องจากตามผังเมืองรวม กำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการให้อยู่ในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2543 หมดอายุ) สำหรับร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) กำหนดเป็นที่ดินพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดเตรียมระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
ไททัศน์ รัตนี / ภาพ

batch_IMG_3939batch_IMG_3938 batch_IMG_3937batch_IMG_3940

Leave a Comment