Share

จ.สงขลาประชุมคณะที่ปรึกษาวางแผนจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่1

จังหวัดสงขลาประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมหาดใหญ่ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

ที่ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา วันนี้ (15 พ.ค.58) กรมโยธาธิการและ ผังเมือง จัดการประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังรวมเมืองหาดใหญ่ พร้อมคณะทุกภาคส่วน และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 แห่ง และตัวแทนที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน สามสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ซึ่งการวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น ถูกสุขลักษณะ สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม และช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ

ภาพ/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง : ข่าว/ยุสรา วาจิ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_2 batch_1batch_3 batch_5 batch_7 batch_8 batch_9

Leave a Comment