Share

การเคหะแห่งชาติ มอบ “บ้านสบายเพื่อยายตา” เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ที่จังหวัดสงขลา

_DSC2450_resize

การเคหะแห่งชาติ มอบ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ที่ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ 20 ของขวัญปีใหม่ พม.มอบให้ประชาชน” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

วันนี้(15 ก.พ.58) ที่ มหาวิทยาราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา นายวัฒนา เชาวสกู อนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธีมอบ “บ้านสบายเพื่อยายตา” โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา เป็นกิจกรรม CSR คืนกำไรสู่สังคมของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้โครงการ “20 ของขวัญปีใหม่ พม.มอบให้ประชาชน” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานการมีจิตอาสาของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่เห็นถึงปัญหาการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ยากไร้ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเคหะแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และมีรายได้น้อย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่อาศัย รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขในชุมชุมเดิมต่อไป ทั้งนี้ผลการดำเนินโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน การเคหะแห่งชาติได้ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม และสร้างบ้านใหม่ จำนวน 106 หลัง ใน 5 ภูมิภาค โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ จำนวน 14 หลัง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอจะนะ และอำเภอสิงหนคร ซึ่งได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการวิจัยวัสดุฝาผนังที่ทำจากใบตาลโตนด ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อนำมาออกแบบและเป็นวัสดุที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

_DSC2303_resize

_DSC2456_resize

_DSC2415_resize

_DSC2430_resize

_DSC2433_resize

_DSC2436_resize

_DSC2442_resize

_DSC2419_resize

_DSC2316_resize

_DSC2313_resize _DSC2308_resize _DSC2309_resize _DSC2310_resize

Leave a Comment