Share

จ.สงขลา ชวนประชาชนร่วมตรวจผังเมืองรวมและแสดงความคิดเห็นการจัดทำผังเมืองสงขลา 22 – 24 ก.ค. 57

hdy_map

จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนตรวจดูแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค. 57 นี้

นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายการประกอบแผนผัง ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจำทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง สาธารณสถานภายในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา จะจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ดังนี้

1.วันอังคารที่ 22 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา
2. วันพุธที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
3. วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินรายการประกอบแผนผัง และเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็น ความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ ในการวางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-322057

จันจิรา บัวน้อย//ข่าว