Share

Jurassic Expo ลุ้นทริปตะลุยแดนไดโนเสาร์ : 1 – 30 มิถุนายน 2558

AW 800x800

Jurassic Expo ลุ้นทริปตะลุยแดนไดโนเสาร์

รายละเอียดกิจกรรม Jurassic Big Size Trip @ Singapore

วิธีการร่วมสนุก

 • ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนต์เรื่องใดก็ได้ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ และควอเทียร์ ซีเนอาร์ต) ในเดือนมิถุนายน 2558 ทุกๆ 2 ที่นั่ง รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล Jurassic Big Size Trip @ Singapore โดย 1 สิทธิ์ รับคูปอง 1 ใบ กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ สาขาที่ชมภาพยนตร์ และชื่อภาพยนตร์ที่ชม บนคูปอง ให้ครบถ้วน แล้วส่งคูปองที่จุดรับคูปอง สาขานั้นๆ
 • ระยะเวลาการส่งคูปอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
 • จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ประกาศผล 27 กรกฏาคม 2558 ผ่านประกาศผลผ่านเวปไซค์ของบริษัทฯ www.majorcineplex.com

รายละเอียดของรางวัล

 • ที่พักพร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (ชั้นประหยัด) จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3 ที่นั่ง แพ็คเกจทัวร์ประเทศสิงคโปร์,บัตรสำหรับเล่นเครื่องเล่นที่ Universal Studio Singapore ,ที่พัก ,อาหาร จำนวน 3 วัน 2 คืน

การติดต่อรับรางวัล

 • ผู้โชคดีต้องนำส่งหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง พร้อมบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารให้ความยินยอมมายืนยันในการรับรางวัล) ที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร.02-511-5427-36 ต่อ 518 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น. เท่านั้น
 • หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบ หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถนำไปทำการซื้อขายให้ผู้อื่นได้
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลง และรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการนั้นทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
  • ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
 • การเดินทางทั้งไป และกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์

วันที่ร่วมกิจกรรม

 • 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2558 (เดินทางสิงหาคม 2558)

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

 • พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียด กิจกรรม ไดโนเสาร์สะออนทริป

วิธีการร่วมสนุก

 • ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม Major Cineplex Presents Jurassic Expo ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทุกท่าน รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล ไดโนเสาร์สะออนทริป โดย 1 สิทธิ์ รับ Passport 1 ใบ ร่วมสนุกกับกิจกรรมทั้ง 4 โซน (1) Junior Explorer Zone (2) Jurassic Innovation Center (3) Jurassic Cave Zone (4) Jurassic Forest Zone ในสถานที่จัดงาน Major Cineplex Presents Jurassic Expo โดยในแต่ละโซนจะมี 1 ตราประทับรูปไดโนเสาร์ ลูกค้าต้องร่วมกิจกรรมเพื่อประทับตรารูปไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์ ให้ครบ ตาม Passport ที่ได้รับ และกรอกรายละเอียดบน Passport อาทิ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัทพ์ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลในรายการ ไดโนเสาร์สะออน
 • ส่ง Passport ณ จุดรับ Passport บริเวณทางออกงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 23.00 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
 • จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ประกาศผล 26 มิถุนายน 2558 และประกาศผลผ่านเวปไซค์ของบริษัทฯ www.majorcineplex.com

รายละเอียดของรางวัล

 • บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- ขอนแก่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3 ที่นั่ง, แพ็คเกจท่องเที่ยว ไดโนเสาร์สะออนทริป, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์, อาหาร, ค่าเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ,ที่พัก จำนวน 2 วัน 1 คืน

การติดต่อรับรางวัล

 • ผู้โชคดีจะต้องนำส่งหางบัตร Passport ตัวจริง พร้อมบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารให้ความยินยอมมายืนยันในการรับรางวัล) ที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร.02-511-5427-36 ต่อ 518 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น. เท่านั้น
 • หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ และทางบริษัทฯ จะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบ หรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลง และรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการนั้นทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
 • เมื่อออกบัตรโดยสารไปแล้วไม่สามารถนำมา Refund และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
 • การเดินทางทั้งไป และกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • การตัดสิน และดุลพินิจใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์

วันที่ร่วมกิจกรรม

 • 11 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2558 (เดินทาง 18 – 19 กรกฏาคม 2558)