Share

ช้อปฟรี เที่ยวฟรี ที่เกาหลี ปี2 กับ Double A ช้อปปิ้งฟรี 10 ล้านวอน รวม 35 คู่ 350 ล้านวอน : วันนี้ – 20 กันยายน 2555

เงื่อนไขโปรโมชั่น “ช้อปฟรี เที่ยวฟรี ที่เกาหลี ปี2 กับดั๊บเบิ้ล เอ ช้อปปิ้งฟรี 10 ล้านวอน รวม 35 คู่ 350 ล้านวอน” 
1. ผู้ร่วมรายการตัดชิ้นส่วนเปลือกห่อกระดาษ Double A A4 80 แกรม หรือ Double A Color Print ขนาดบรรจุ 500 แผ่น เฉพาะส่วนด้านบนของรีม ที่มีตรายี่ห้อและกรอบรายละเอียดสินค้า (หัวรีมกระดาษ ดัง ภาพประกอบ) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อห้างร้านที่ซื้อสินค้าพร้อมจังหวัด และราคาที่ซื้อ
แล้วส่งมายัง ตู้ ปณ.10 ปณ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2555 โดยยึดตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นหลัก

2. รางวัลสำหรับผู้โชคดีที่คัดเลือกจากการจับฉลากชิ้นส่วน จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย แพ็คเกจทัวร์ประเทศเกาหลี 3 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 80,000 บาท และบัตรกำนัลมูลค่า 10 ล้านวอน (สกุลเงินของประเทศเกาหลี) หรือไม่เกิน 300,000 บาทไทย รวมมูลค่า 380,000 บาทต่อรางวัล

3. จับฉลากชิ้นส่วนเพื่อมอบรางวัล จำนวน 7 ครั้ง ณ อาคาร ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ครั้งที่1 จับรางวัลวันที่ 21 มีนาคม 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 20 มีนาคม 2555
ครั้งที่2 จับรางวัลวันที่ 18 เมษายน 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 17 เมษายน 2555
ครั้งที่3 จับรางวัลวันที่ 16 พฤษภาคม 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 15 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่4 จับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 19 มิถุนายน 2555
ครั้งที่5 จับรางวัลวันที่ 18 กรกฎาคม 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 17 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่6 จับรางวัลวันที่ 15 สิงหาคม 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 14 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ 7 จับรางวัลวันที่ 26 กันยายน 2555, หมดเขตส่งชิ้นส่วน 20 กันยายน 2555
โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซท์ www.DoubleApaper.com

4. ผู้ส่งชิ้นส่วนเพื่อจับฉลากรางวัล มีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้น (นับรวมการจับรางวัลทั้งหมด 7 ครั้ง) หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำกันทางบริษัทฯ จะทำการจับชิ้นส่วน ขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่มาทดแทน

5. สำหรับการแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในกรณีที่ระบุเบอร์โทรศัพท์ในชิ้นส่วนจะได้รับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ภายในวันถัดไปจากวันที่จับรางวัล และในกรณีที่ไม่ได้ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ทางบริษัทฯจะติดต่อผ่านทางจดหมายตอบรับลงทะเบียน (EMS) แจ้งให้ผู้โชคดีทราบตามที่อยู่ที่ระบุบนชิ้นส่วนเปลือกห่อ ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่จับรางวัล

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองเอกสาร สำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มาแสดงและยื่น ณ วันที่รับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ วัน และ เวลา ที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมารับรางวัลแทน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านรับรองความถูกต้องของผู้โชคดี อย่างละ 1 ฉบับ และของผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด รวมทั้งเอกสารมอบอำนาจ

7. ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูจิบัตรตัวจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดยที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ มาแสดงด้วย

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือมอบกรรมสิทธิ์แก่บุคคลอื่นได้ และหากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากที่บริษัทฯได้ประกาศในwww.DoubleApaper.comจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ใน การรับรางวัล

9. ผู้โชคดีทุกรางวัลต้องสามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามกำหนดการ ของทางบริษัทฯได้ (ภายในปี พ.ศ.2555) ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง และผู้โชคดีแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะได้ร่วมเดินทางไปด้วย 1 ท่าน ตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด

10. บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ท่านละ 1,000 บาท และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่ารางวัลของผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมเดินทางทั้ง 35 รางวัล จำนวน 70 ท่าน ท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

12. ชิ้นส่วนเปลือกห่อที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ และรอยแก้ไขขีดฆ่าอื่นๆ ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดแยกชิ้นส่วน จับฉลากที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามข้อที่ 1 ออกจากกองชิ้นส่วนที่จับฉลากรางวัล

13. พนักงานของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด, กลุ่มบริษัทในเครือฯ, บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากดั๊บเบิ้ล เอ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

14. คำตัดสินของคณะกรรมการสักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

15. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/DoubleAPaper หรือโทร. 1759 Double A Hotline

โปรโมชั่นหมดวันที่ 20/09/2555

Leave a Comment