Share

โครงการประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ชิงโล่พระราชทานฯ และเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2554

โอกาสในการเป็นนักเขียน อยู่ใกล้แค่เอื้อม เพียงคุณมีไอเดีย ลงมือเขียน และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แบ่งประเภทการประกวด เป็น ๖ ประเภท ดังนี้
๑. สารคดี
๒. วรรณกรรมเยาวชน
๓. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
๔. นวนิยาย
๕. เรื่องสั้น
๖. กวีนิพนธ์
เปิดรับผลงานแล้ว วันนี้ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

ยกเว้น ประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์

รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher จากร้านนายอินทร์ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher จากร้านนายอินทร์ มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

 • ผลงานทั้งหมดจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้โดยอยู่ในเงื่อนไขสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี
 • ผลงานเข้ารอบสุดท้าย มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาจัดพิมพ์รวมเล่มโดยสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ พร้อมค่าเช่าลิขสิทธิ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ในการจัดพิมพ์
กติกาการจัดส่งผลงานในแต่ละประเภท
@ ประเภทสารคดี

๑. เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

๒. เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4
๓. อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้
@ ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
๑. เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดแนวเรื่อง
๒. ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
๓. อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้
@ ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

๑. เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถมต้น (๑ – ๕ ขวบ หรือ ๖ – ๙ ขวบ) โดยไม่จำกัดแนวเรื่องและเทคนิคการนำเสนอภาพ

๒. เนื้อหามีความยาว ๒๔ – ๓๒ หน้า
๓. ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย

๔. ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

@ ประเภทนวนิยาย
๑. ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
๒. ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4
@ ประเภทเรื่องสั้น
๑. ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
๒. เนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4
@ ประเภทกวีนิพนธ์
๑. ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
๒. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑-๑๐ สำนวน (๑-๑๐ ชิ้น)
กติการวมสำหรับการประกวดทุกประเภท
 • ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 • ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท
 • ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด ๑๖ พ้อยท์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือ
 • ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับรวมทั้งสิ้น ๓ ชุด
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ – นามสกุลหรือนามแฝง (ถ้ามี) พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลเอดเดรส (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น
 • หลังจากการประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

ยกเว้นจะติดต่อขอรับคืนต้นฉบับด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน หลังการประกาศผลรางวัล

 • คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ๖๕/ ๑๐๑ -๑๐๓ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ วงเล็บมุมซอง (ส่งผลงานโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงาน)

โทร. ๐๒ – ๔๒๒ – ๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๒ – ๔๑๔๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.naiin.com , www.amarinpocketbook.com , www.facebook.com ค้นหาคำว่า รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

Leave a Comment