Share

โครงการประกวดวาดภาพ “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน” ชิงทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร

http://www.newswit.com/thm/600x600/2011/07/19/b65af7ffa9bf5a66cb0242d5cf037696-0.jpg

โครงการประกวดภาพวาด ระบายสี ครั้งที่ 6 ชื่อหัวข้อ “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน”

กติกาโครงการ

1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้ดินสอสีไม้ระบายสีเท่านั้น

3. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

4. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

ความคิดสร้างสรรค์40 คะแนน
ความสวยงาม30 คะแนน
ความสอดคล้องกับหัวข้อ20 คะแนน
เขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน10 คะแนน
5. การแข่งขันแบ่งออกเป็น5 กลุ่มจาแนกตามภาคดังนี้
1) กรุงเทพมหานคร

2) ภาคเหนือ(16 จังหวัด) ได้แก่จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, ลาพูน, ลาปาง, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, แพร่, น่าน, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, กาแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์

3) ภาคกลาง(26 จังหวัด) ได้แก่จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, นครนายก, สระบุรี, ลพบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(19 จังหวัด) ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, เลย, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, หนองบัวลาภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อานาจเจริญ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

5) ภาคใต้(14 จังหวัด) ได้แก่จังหวัดชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไวดับยูซีเอชั้น30 ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพฯ10120. โทร. 02-677-3777 แฟ็กซ์0-2286-8110 25 Bangkok Insurance / Y.W.C.A. Building 30th Fl., South Sathorn Road,Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120. Tel. 02-677-3777 Fax. 0-2286-8110 บริษัทอาทเคมิคัล(ประเทศไทย) จากัดARS CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.

ระยะเวลาส่งรูปเข้าประกวด1 กรกฎาคม– 15 กันยายน2554 ประกาศ ผล10 ตุลาคม2554 โดยทางบริษัทฯจะทาการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลผ่านทางเว็บไซ ต์www.ars.co.th ของรางวัลผู้ชนะการประกวดในแต่ละภาคจะได้รับของรางวัลแต่ละอันดับดังนี้ รางวัลที่1 สาหรับนักเรียนทุนการศึกษา10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจานวน1 รางวัลสาหรับโรงเรียนผลิตภัณฑ์อาทสาหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน รางวัลที่2 สาหรับนักเรียนทุนการศึกษา5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจานวน1 รางวัลสาหรับโรงเรียนผลิตภัณฑ์อาทสาหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน รางวัลที่3 สาหรับนักเรียนทุนการศึกษา3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจานวน1 รางวัลสาหรับโรงเรียนผลิตภัณฑ์อาทสาหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน รางวัลชมเชยสาหรับนักเรียนทุนการศึกษา500 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจานวน5 รางวัลสาหรับโรงเรียนผลิตภัณฑ์อาทสาหรับป้องกันอันตรายจากแมลงภายในโรงเรียน หมายเหตุ: สาหรับนักเรียนที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสมุดจากอาทเป็นที่ระลึกสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการตลาดคุณศรีรัตน์พงษ์ภัทระวิทย์โทร. 02-2867117 ต่อ303

ที่มา ::  www.newswit.com

โปรโมชั่นหมดวันที่ 15/09/2554

Leave a Comment