Share

“Blissful Photo Contest #2 ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “My Nokia” โดยบลิสเทลช็อป และโนเกีย

บลิสเทลช็อปและโนเกีย มอบโอกาสให้คุณเลือกโทรศัพท์โนเกียที่คุณต้องการจากร้านบลิสเทลช็อปและ รางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทเพียงคุณส่งภาพถ่ายแสดงแนวความคิดโนเกียในสไตล์คุณ ที่บ่งบอกถึงโทรศัพท์มือถือโนเกียซึ่งเปรียบเสมือน

สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตในปัจจุบัน โดยทุกๆ กิจกรรมที่ทำ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างประโยชน์ ความสุข จากการใช้งานดังกล่าวได้ มาที่ marketing@blisstel.com วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2554กติกาการประกวดภาพถ่าย

หัวข้อในการประกวด “My Nokia”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด

• ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง
• ภาพถ่ายสอดคล้องกับแนวคิดและ ตอบสนองต่อหัวข้อการประกวดที่กำหนด ให้โดยมีโทรศัพท์มือถือโนเกีย รุ่นใดก็ได้เป็นส่วนประกอบอยู่ในภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
• เป็นภาพถ่ายจากอุปกรณ์ชนิดใดก็ได้
• สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 7 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษตกแต่งแสง สี ความคมชัดของภาพได้ โดยไม่ตกแต่งเกินไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถือเป็นข้อยุติ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ขัดต่อ คุณธรรมศีลธรรมอันดีงามและไม่ผิดกฏหมาย หรือไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด หรือลิขสิทธิ์ใดๆ
• ตั้งชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดและบรรยายสั้นๆ 1ประโยคที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดด้วยทุกภาพ โดยคำบรรยายจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิบุคคลและขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
• ระบุ ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล ผู้ถ่าย ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ E-mail รายละเอียดพร้อมภาพมาที่ marketing@blisstel.com โดยทางทีมงานจะนำภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดขึ้นแสดงที่  www.facebook.com/blisstelshop
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดๆหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
• กรณีที่ในภาพถ่ายมีบุคคลเป็นส่วนประกอบ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าว และผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่างๆ ทุกกรณี
• ทางบริษัทฯสามารถนำภาพ ที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องขอนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่เจ้าของภาพถ่าย

บริษัท ฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ส่งภาพถ่ายใดๆทั้งสิ้น

•เกณฑ์การตัดสิน

• การถ่ายทอดแนวความคิดโนเกียในสไตล์คุณ และบ่งบอกถึงโทรศัพท์มือถือโนเกียซึ่งเปรียบเสมือนสิ่ง สำคัญสำหรับชีวิตในปัจจุบัน โดยทุกๆ กิจกรรมที่ทำ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างประโยชน์ ความสุข จากการใช้งานดังกล่าวได้
• ภาพถ่ายมีความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิด ได้อย่างน่าสนใจและมีความสวยงามในเชิงศิลปะ
• คณะกรรมการกิตติมศักดิ์รับเชิญจากผู้จัดการแข่งขันและทีมผู้จัดเป็นผู้ตัดสิน
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนโดยการส่งภาพถ่ายซึ่งเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 2 MB.* มาที่ email: marketing@blisstel.com
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2554

พิจารณาตัดสิน วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2554

ประกาศผลรางวัล 30 กรกฎาคม 2554 ทาง www.blisstel.com

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกวดส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้กิจกรรรมของบริษัทฯ ได้

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
• รางวัลที่1 สิทธิพิเศษสูงสุดเลือกรับโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใดก็ได้ ในร้านบลิสเทลช็อปตามที่คุณต้องการ 1 เครื่อง*
• รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือโนเกีย C7 เครื่อง มูลค่า 12,250 บาท
• รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือโนเกีย C5-03 1 เครื่อง มูลค่า 6,950 บาท
• รางวัลชมเชย โทรศัพทืมือถือโนเกีย C2-01 จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 2,900 รวม 8,700 บาท

รวมมูลค่ารางวัล 50,000 บาท

หมายเหตุ *เป็นโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใหม่ ที่มีการวางจำหน่ายในตลาดไม่เกิน 3 เดือน และมีมูลค่าสูงกว่ารางวัลที่ 2จำนวน 1 เครื่อง*

ที่มา  ::  www.blisstel.com

โปรโมชั่นหมดวันที่ 15/07/2554

Leave a Comment