Share

19 – 20 มีนาคม 2558 : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้ทั่วไป และการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

สิทธิบัตรออกแบบ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้ทั่วไป และการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

วันที่ 19-20 มีนาคม 2558

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
  • ฝึกปฏิบัติการยกร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Workshop)
  • ฟรี! ให้คำปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ฟรี! ยื่นคำขอรับความคุ้มครอง
    โดย คุณเสกสันต์ บุญสุวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) และ วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Comment