Share

18 มีนาคม 2558 : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”

เครื่องหมายการค้า

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”

ครั้งที่ 1 ภาคบรรยาย ใน วันที่ 18 มีนาคม 2558

  • ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องหมายการค้า
  • การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า
    โดยวิทยากรผูู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล

ครั้งที่ 2 ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558

  • ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • ฟรี! พร้อมออกแบบเครื่องหมายการค้า
  • ฟรี! บริการยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Comment