Share

31 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 2556 : สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

655c2c4cab0b

นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรทโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. มีพิธีสวดมนต์บูชานพเคราะห์ ทำวัตรเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ ฟังการแสดงธรรม

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๐๙ น. พิธีอธิฐานจิต จุดเทียนชัย พิธีลั่นฆ้องมงคลรับปีใหม่ และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖

เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์

Leave a Comment