Share

10 – 12 พฤศจิกายน 2555 : วันพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ จำนวน 7,773 คน เป็นบัณฑิตจากวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 4,538 คน วิทยาเขตปัตตานี 1,594 คน วิทยาเขตภูเก็ต 463 คน วิทยาเขตตรัง 487 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 691 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 6,657 คน ปริญญาโท 1,048 คน ปริญญาเอก 68 คน

ในปี 2555 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ พระไพศาล วิสาโล มอบปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อัมมาร สยามวาลา และ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยา) แด่ Dr. Paul J.J. Bates

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพ เพื่อให้ราษฎรในชนบทใช้เวลาว่างจากการทำไร่นา มาทำหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมด้วยการนำวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่แล้วในท้องถิ่นประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านมาจำหน่ายและโปรดให้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ไปทั่วโลก ปัจจุบันมีโครงการศิลปาชีพ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในมูลนิธิมากถึง 34 โครงการ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและรักษางานศิลปหัตถกรรมของไทยให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ พระองค์ทรงคัดเลือกลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้เป็นแรงงานหลักของครอบครัวมาฝึกฝนงานศิลปาชีพ เพื่อกลับไปประกอบอาชีพในถิ่นบ้านเกิด

โครงการศิลปาชีพ นับเป็นต้นธารของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง และแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพในองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลด้วยพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานศิลปาชีพ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะครอบคลุมทั้งด้านการบริหารคน (Man) การบริหารวัสดุ (Material) การบริหารเงิน (Money) และการบริหาร (Management)

งานพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประจำปี 2555 ดังนี้

 • ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ วศินานุกร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ นพ.ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์
 • ด้านการบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์สมโภชน์ เกตุแก้ว คณะศิลปศาสตร์
 • อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดส่วนอื่น

 • ลำดับคณะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
 • กำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อมย่อย
 • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://reg.psu.ac.th/news_parinya55.html

Leave a Comment