Share

18 มีนาคม 2555 : เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เพื่ออุทิศบุญกุศลและ เป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวงศ์ตระกูลผู้สร้างคุณูปการทางด้านการศึกษา

ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ คือ ร่างกายอันไร้ วิญญาณของมนุษย์ การบริจาคร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้อุทิศร่างกายด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะก่อประโยชน์เป็นครั้งสุดท้าย ของชีวิตเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกายวิภาคศาสตร์ ใช้ศึกษาเล่าเรียนและค้นคว้าวิจัย นักศึกษาที่เรียนผ่าศพทุกคนจะให้ความเคารพดุจอาจารย์ และเรียกศพที่ตนเองเรียนว่า “อาจารย์ใหญ่” เพราะนักศึกษาทุกคนได้ซาบซึ้งใจดีแล้วถึงเจตนารมณ์ของท่านที่เสียสละร่างให้ พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นหมอที่รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ซึ่งแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากมายสักเพียงใดอาจารย์ใหญ่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือสิ่งเทียมใดสามารถทดแทนได้

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมใหม่ (NML) คณะวิทยาศาสตร์

เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกายติดต่อขอรับแบบพินัยกรรม บริจาคร่างกาย ได้ที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-8151, 0-7428-8130

Leave a Comment