29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

‘8 นศ.’ มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลความประพฤติดี

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 ให้ 8 นักศึกษา มรภ.สงขลา คณะวิทย์ ครุฯ วจก. เทคโนโลยีเกษตร เชิดชูเกียรติเยาวชนประพฤติตนดีงาม

เมื่อเร็วๆ นี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา ให้แก่ 8 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประกอบด้วย นายจิรัฐติกาล ปราณเกิด ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์ แสนสมศักดิ์ ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการตลอด อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (วจก.) น.ส.เวธนี พรหมจันทร์ ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวีรวัฒน์ รอดพิบัติ ชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อดีตประธานสภานักศึกษาคณะครุศาสตร์ นายประสิทธิ์ มุสิโก น.ส.จุฑามาศ บัวเนียม น.ส.จิตรวดี ปลดทุกข์ ชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และ นายวรายุทธ์ ไพศาล ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลความประพฤติดี เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถาบันแรกที่ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 ติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก