25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะทำงานติดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบ (Surveillance) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ, นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 ประธานคณะทำงานฯ พร้อมคณะทำงานติดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบ (Surveillance) ครั้งที่ 3 ของระบบ มอก.18001-2554 และ BS OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินการจากการปฏิบัติงานจริง และจากการบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงาน พบว่า องค์กรได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบการจัดการ และได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

ซึ่งจากผลการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ผ่านไปด้วยดี พร้อมได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะ สำหรับใช้ในการปรับปรุงให้องค์กรสามารถบริหารงานตามระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก