29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำหนังสือรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำหนังสือรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมอธิบายความหมายจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนใช้เป็นคู่มือในการทำงาน การเขียนและอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 48 คำ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำหนังสือดังกล่าว เป็นในรูปแบบ e-book เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางเว็บไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th

ขอเชิญอ่านหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

ขอเชิญอ่านหนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

ขอเชิญอ่านหนังสือ คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่หรือ ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

ขอเชิญอ่านหนังสือ คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 2)  ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่ 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก