หาดใหญ่โอเค
Image default

3 มหาลัย จาก 3 ภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่

มหาวิทยาลัยหลักจาก 3 ภูมิภาค จัดกิจกรรมเสริมความร่วมมือข้ามสถาบัน ครั้งที่ 2 หวังร่วมเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ เพื่อการแก้ไขพัฒนางาน และกระชับสัมพันธ์ระหว่างกัน หยิบประเด็นบริหารบุคคล นโยบายรัฐเรื่อง Thailand 4.0 ระบบประเมิน การสร้างภาพลักษณ์ การพัฒนานักศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อธิการบดี 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0”

และในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทั้ง 3 สถาบัน ได้ร่วมแบ่งกลุ่มกันเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในประเด็นที่น่าสนใจ 7 ประเด็น คือ ธุรกิจใหม่ที่เน้นการศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม การบริหารงานบุคคล ผลกระทบของการเปลี่ยนกำหนดวันเปิด- ปิดเทอม การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการนำงานวิจัยสู่ Thailand 4.0 ระบบประเมินและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย ดิจิตัล สื่อใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 450 คน ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มช.-ม.อ.” จัดขึ้นปีละครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และร่วมกันพัฒนาตาม พันธกิจของอุดมศึกษาของเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือข้ามสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปัน โดยใช้กรณีตัวอย่างของแต่ละสถาบัน และเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก