หาดใหญ่โอเค
Image default

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เลี้ยงอาหารกลางวัน ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยนายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ พร้อมพนักงานโรงแรม ร่วมเลี้ยงอาหารและผลไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษเพื่อการกุศล (โรงเรียนประจำ) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนกว่า 60 คน และเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาตาบอดในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว ชุมชน บุคลากรของหน่วยงาน และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ดูแลหรือให้เด็กนักเรียนตาบอดได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กตาดีในชั้นเรียนปกติ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก