33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เลี้ยงอาหารกลางวัน ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยนายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ พร้อมพนักงานโรงแรม ร่วมเลี้ยงอาหารและผลไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษเพื่อการกุศล (โรงเรียนประจำ) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนกว่า 60 คน และเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาตาบอดในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว ชุมชน บุคลากรของหน่วยงาน และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ดูแลหรือให้เด็กนักเรียนตาบอดได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กตาดีในชั้นเรียนปกติ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก