24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น (ภาคใต้) เพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น (ภาคใต้) เพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.พญ.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น (ภาคใต้) เพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เปราะบาง และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ยาก ห่างไกลจากสถานบริการสุขภาพ ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ กำพร้า และครอบครัวแตกแยก ได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะ และจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กในการเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ.พญ.จุฑารัตน์ กล่าวว่าเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญของประเทศที่ต้องการการดูแลและการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เพื่อที่จะนำไปสู่การทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นการทำให้เกิดปัจจัยปกป้องและลดปัจจัยเสี่ยงที่อยู่กับเยาวชน เพราะฉะนั้น ถ้าหากได้มีกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนในเชิงวิชาการให้เด็กทำโครงการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ จะทำให้เยาวชนของเราเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้น

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ มีการริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่ ที่มีการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการดำเนินการ คือ เกิดแกนนำเยาวชนในการณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ สามารถทำให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ได้ โครงการโภชนาการที่ช่วยให้ในชุมชนมีการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ ไปจนถึงโครงการจัดการขยะที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้นำในชุมชนคัดแยก และลดปริมาณขยะ จน อบต.นาโยงเหนือ ได้รับโล่รางวัล ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สามารถลดอัตราการตั้งครรภ์ รู้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี สามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำทางเพศเพื่อให้ดำเนินชีวิตต่อได้อย่างปลอดภัย และโครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสารเสพติด แอลกอฮอล์ และการติดเกมที่ทำให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวมากขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆ นอกจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วนั้น ยังส่งผลดีเกิดต่อกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทั้งสมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชนอีกด้วย

คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยากเห็น คือ เด็กและเยาวชนไทยมีทักษะความรู้ทั้งทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะในเรื่องของการมีสัมมาชีพที่ดี หวังว่ากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน จะทำให้เด็กมีทักษะเหล่านี้ เพื่อเป็นการสร้างทุนชีวิต ในอนาคตเขาจะได้เป็นคนไทยที่ดี ที่มีประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

dsc03564 dsc03569 dsc03577 dsc03586 dsc03612 dsc03626 dsc03631

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก