24 C
Hat Yai
18 February 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เริ่มแล้ว! งาน นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ปี 2561 ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

งาน นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ปี 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีการ ขยายตัวมากขึ้น ทั้งจากที่รัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และการตื่นตัวจากการเป็น ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมอาเซียน บวก 3 หรือ บวก 6 มีส่วนช่วยให้มีการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งขึ้นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากมีการ ลงทุนในด้านห้างสรรพสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศในทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นการสะท้อนให้ เห็นว่ากำลังซื้อของภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามาก โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ เช่น จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง ในภาคเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี ในภาคตะวันออก จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคใต้ ซึ่งในเมืองที่กล่าว มา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค ทั้งเพื่อ การใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การตกแต่งที่อยู่อาศัย ของฝาก เป็นต้น และเป็น ความต้องการที่ตรงกับสินค้าที่มีการผลิตในจังหวัดนนทบุรี ทั้งในด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตกแต่งต่างๆ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสินค้าเหล่านี้จากจังหวัดนนทบุรี ได้มีโอกาสไปทำการตลาดผ่านเมือง สำคัญๆ ในทุกภาคที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการสร้างความจดจำต่อผู้บริโภคต่อสินค้าจากจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการ สร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น เพื่อเป็นการรักษาและขยายช่องทางการตลาด สร้างเครือข่ายให้ ผู้ประกอบการจังหวัดนนทบุรี สามารถขยายการค้า และมีพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น และสามารถขยายตัวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี ในหลายระดับ ทั้งผู้ประกอบการ OTOP SMEs เกษตรกร

จังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในทุกระดับ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มกำลัง ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งงานครั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ที่จะเป็นหน่วยงานนำในการดำเนินการขยายตลาดในภูมิภาคให้มีความมั่นคงมาก

ยิ่งขึ้นผ่านการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามที่ท่านพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีได้กล่าวรายงานไว้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะได้นำสินค้ามาแสดงให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะชาวหาดใหญ่และอีกลายจังหวัดในภาคใต้ รวมถึงชาวต่างประเทศได้เลือกซื้อเลือกหานำไปใช้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับ

รายได้ของผู้ประกอบการชาวจังหวัดนนทบุรีเพียงอย่างเดียว ยังเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภค และผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นกัน ต้องขอฝากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการของจังหวัดนนทบุรี มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถมีคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามควรให้โอกาสผู้ประกอบการรายอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอย่างทั่วถึงด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก