26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คาดดำเนินการในปีการศึกษา 2562

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน คาดดำเนินการในปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) มีอัตลักษณ์ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ และเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้สำหรับนิสิต ครู และคณาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพครู

— รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าว–

โดยขณะนี้ การดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทั้งนี้กำหนดเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน และจะเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน ต่อไป

ที่มา we.tsu.ac.th

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก