26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ประจำปี2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน และลูกค้า มีคุณธนะเมษฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค ผู้ขัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พร้อมด้วย ตัวแทนจากทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนหลายภาคส่วน พนักงานและผู้สังเกตุการณ์ที่เข้าร่วมการซ้อมอพยพครั้งนี้กว่า 1,000 คน

คุณธนะเมษฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค ผู้ขัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในตัวอาคาร สำหรับพนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ

เรามุ่งหวังที่จะพัฒนา และส่งเสริมด้านความปลอดภัย พัฒนาการบริการ ที่นอกเหนือจากข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จึงได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานของศูนย์การค้าฯ มีความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย

นอกจากการฝึกซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้ เราก็ทำการฝึกซ้อมย่อยของทีมไฟแมนประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน มีการอบรมภาคทฤษฎี และการซ้อมแผนเผชิญต่างๆ อาทิ การซ้อมแผนเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล การดับเพลิงขั้นต้น ฯลฯ

เราหวังไว้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ จะทำให้พนักงานของเราได้ฝึกฝนตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆจะได้แนะนำลูกค้า และดูแลตัวเองได้ พาตัวเองและลูกค้าออกจากตัวตึกได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตทั้งของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก