26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค

อุตสาหกรรมสิ่งทอ งดงาม แตกต่าง ตอบโจทย์ เอกลักษณ์สิ่งทอชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาหัวข้อ “Fashion development to Shifting the Local’s well-being in ASEAN” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปี 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน ในระยะที่ 2 โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการกว่า 300 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงเเรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาภายใต้ โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 4,000 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่กว่า 300 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 20%
สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 เป็นการร่วมกันระหว่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อเชื่อมโยง ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการแข่งขัน เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ด้าน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลและเผยแพร่การดําเนินงานของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 300 คน เน้นการพัฒนาที่สําคัญ โดยใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากความคิดเชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม (creativity & culture) จากต้นทุนท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยี และข้อมูลแนวทางการพัฒนาสินค้า และการประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและแฟชั่นสําหรับท้องถิ่นและชุมชน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดระดับบน แทนการผลิตหรือทําตลาดทั่วๆ ไป โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ด้านราคา

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการทดสอบตลาด ทางสถาบันฯ ได้นํากลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และสามารถจําหน่ายตลาดต่างประเทศได้ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Fashion Week 2018 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง งานในช่วงแรกจะได้ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้โครงการในแนวคิด “Entering the Global ARENA” เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋าจากใยตาล และกระเป๋าจากผ้าทอเกาะยอผสมบาติก และต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “จากแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์” โดยคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข คุณอรสา โตสว่าง และคุณสุพัฒน์ พรหมนิมิตร ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา “Fashion development to Shifting the Local’s wellbeing in ASEAN” โดยได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจําสงขลา รวมทั้ง Mr.Eric Choong ดีไซน์เนอร์ชื่อดังจากประเทศมาเลเซีย ผลงานทั้งหมด เป็นการสร้างความแตกต่าง สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ สร้างความยั่งยืน ให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม รวมทั้งสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ พร้อมมุ่งสู่ตลาดอาเซียน ดังชื่องานสัมมนาในครั้งนี้ ดร.ชาญชัย กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก