24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้ตรงกับความต้องการ

วันนี้ (29ก.พ.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่ 16 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 1,000 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำประชาคมในระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเอง มีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการที่เป็นปัจจุบันของพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่น จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาจังหวัดสงขลาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังความคิดเห็น , การบรรยาย เรื่อง “ความคาดหวังในการพัฒนาจังหวัดสงขลา” โดย ศ.ดร.อุดม ทุมโฆษิต อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลังจากนั้นจะมีการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง , ด้านแหล่งน้ำ/สิ่งแวดล้อม , ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมสรุปผลการประชุมในช่วงสุดท้าย โดยข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะนำไปเป็นข้อมูลในการปรับใช้กับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานยังจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอทอป อาทิ เครื่องสำอางค์สมุนไพร เสื้อผ้า หนังปลากรอบ เครื่องจักรสาน กระเป๋า เครื่องประดับ ฯลฯ อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

batch_DSC_5954Rbatch_DSC_5933R batch_DSC_5961Rbatch_DSC_5904R batch_DSC_5942R batch_DSC_5948R batch_DSC_5949R batch_DSC_5950Rbatch_DSC_5911R batch_DSC_5916R batch_DSC_5917R batch_DSC_5923R batch_DSC_5924R

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก