28 C
Hat Yai
21 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา นำร่อง 6 ชุมชน

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา นำร่อง 6 ชุมชน กลุ่มเกษตร กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน เป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

วันนี้(3 ก.ย.59) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง กรมพัฒนาชุมชน ภาคธุรกิจ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนธุรกิจ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามคามความก้าวหน้า การดำเนินงานการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดสงขลาโดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดสงขลาร่วมต้อนรับ

ซึ่งในช่วงเช้าได้นำคณะไปชมการจัดแสดงผลผลิตของกลุ่มชุมชนที่ผ่านการพิจารณา ว่ามีความพร้อมในการร่วมจัดตั้งบริษัทประชารัฐของจังหวัดสงขลา ณ วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตร คือ กลุ่มกล้วยหอมทอง ม.6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางเหรียงใต้. 2.กลุ่มแปรรูป คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน ม.3 ต.บางเหรียง กลุ่มข้าว บ้านหนองโดน ม.5 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ 3.กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน คือท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด และตลาดน้ำคลองแดน ม.3 ต.คลองแดน อ.ระโนด สำหรับการจัดตั้งบริษัทประชารัฐฯ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหารายได้เกษตรกรที่ยั่งยืนของรัฐบาล โดยการบูรณาการสานพลัง ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน นำจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมาผนึกกำลังกัน เป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่สร้างกำไรสูงสุด มีรูปแบบธุรกิจจากการขายสินค้าและบริการ นำกำไรไปขยายผล บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท.

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะติดตามได้ร่วมประชุมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสงขลา คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลาจำกัด (ภาคเอกชน) และกลุ่มชุมชนผู้ผลิต เพื่อรับทราบการชี้แจงความพร้อมของกลุ่มชุมชน สรุปประเมินการติดตามเสนอแนะและเติมเต็มให้การดำเนินการบริษัทประชารัฐของจังหวัดสงขลาบรรลุเป้าหมาย สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนชาวสงขลา มีความสุข เข้มแข็ง พึงพาตนเองได้ตลอดไป…….

ประชา โชคผ่อง //ข่าว จักริน แก้วมณีโชติ // ภาพ 28 ก.ค. 59สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก