24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

ส.อสังหาฯสงขลา จับมือ RE-CU จัดอบรม “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” ติวเข้ม “ปั้นเซียนธุรกิจ ที่พัก-โรงแรม”

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเตรียมจัดอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรม หลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” ปั้นความรู้ ใส่ไอเดีย เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมอย่างมืออาชีพ

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า RE-CU เป็นโครงการอบรมทางวิชาการด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีผู้เข้าผ่านการอบรมมาแล้ว มากกว่า 5,500 คน

จากนโยบายภาครัฐที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากถึง 32.58 ล้านทริป  ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์  ส่วนไทยเที่ยวไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  โดยมีประมาณ 137 ล้านทริป    ส่งผลให้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท  คิดเป็นประมาณ 14% ของ GDP ทีเดียว  และในส่วน 4เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – เมษายน) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยถึง 12.02 ล้านทริป สร้างรายได้ 6.2 แสนล้านบาท และไทยเที่ยวไทย 49.58 ล้านทริป สร้างรายได้ 2.2 แสนล้านบาท  โดยคาดว่าสิ้นปี 2560 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเติบโตประมาณ 10% จากปี 2559 แต่ในส่วนของจังหวัดสงขลาเมื่อปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวจำนวน 6.684 ล้านทริป สร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลาจำนวน 52,976 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลาจะต้องคิดสิ่งใหม่เพื่อสร้างแพลทฟอร์มใหม่ (New Platform) โดยต้องค้นหาจุดขายใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พำนักในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยื่นในอนาคต

จากรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้างต้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท     ในทางกลับกันธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ยังไม่ได้รับรองตามมาตรฐานเท่าที่ควร อีกทั้งลักษณะธุรกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องมีจรรยาบรรณ  อันจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน      ดังนั้น RE-CU  จึงตระหนักถึงความมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของประเทศไทย มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ทั้งทางด้านองค์ความรู้ในการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมถึงการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจโรงแรม  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การบริหารจัดการด้านบุคลากรสายอาชีพโรงแรม การปฏิบัติการให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเลือกในการเลือกใช้ CHAIN (HOTEL CHAIN) โดยในหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวช่าญที่มีประสบการณ์โดยตรง ทางด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้บริหารเชนโรงแรมนักลงทุนธุรกิจโรงแรมมาช่วยสร้างเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการลงทุน และพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ หลักสูตร RE-CU HOTEL (INVESTMENT AND MARKETING)  ยังจัดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมและมีแนวคิดในการที่จะประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท HOSTEL  อพาร์ทเมนท์ เพื่อที่จะสามารถเข้ามาบริหารจัดการทางธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงแรมอยู่แล้ว เพื่อจะพัฒนาความรู้ใหม่ตลอดจนได้เพิ่มศักยภาพและปรับกระบวนคิดวิเคราะห์ให้ตกผลึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายทางธุรกิจ NETWORKING อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA 2017” ขึ้น โดยมุ่งหวังสร้างสรรค์ผู้ประกอบการให้ได้เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้เป็นจังหวัดนำร่องในระดับต้นในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป รวมถึงช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม สู่ความสำเร็จในจังหวัดสงขลาต่อไป นางสาวศิริวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1.บทบาท การพัฒนาการท่องเที่ยวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต และกฎหมายที่สำคัญ 2.รูปแบบและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 3.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม 4.การวิเคราะห์การลงทุน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 5.ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน 6. กรณีศึกษาตัวอย่างโรงแรมประเภทต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารโรงแรมโดยตรง 7.การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงแรมประเภทต่างๆ  โดยเน้นโรงแรมตัวอย่างที่สร้างจุดเด่นในการขายและสไตล์การตกแต่งออกแบบแตกต่างไม่เหมือนใคร รวม 2 คืน 3 วัน และ 8.Final Presentation โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีศึกษาอย่างเข้มข้นตามกระบวนวิธีให้ได้ประสิทธิภาพโดยตรงแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ โครงการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรมหลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 29 ตุลาคม 2560 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 086-598-4444 และ Email [email protected] หรือติดตามข่าวสารผ่านทาง http://www.songkhlarea.org

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก