33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กลุ่ม ส.รักษาความปลอดภัยประเทศไทย จัดสัมมนา “พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย”

สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) และสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการร่วมสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

วันนี้ (23 ก.พ.59) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท บาลทิพย์หงส์รักษาความปลอดภัยและกฎหมาย จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมี นางวันพร บาลทิพย์ นายกสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) ดร.ชูชีพ รักงาม นายกสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย พลตรี สุชาติ วงษ์มาก ประธานที่ปรึกษาบริษัทบาลทิพย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ประกาศกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยรับอนุญาตทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล ทางสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) และสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.ดังกล่าว เป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลืองานของภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเป็นเครือข่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

อย่างไรก็ตามเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก แต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน สมควรกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงมีความจำเป็นจะต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิดป้ายสมาคมฯ , การบรรยายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลฑล ทองศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , การสรุปผลการสัมมนา โดย ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานกรรมการบริษัท บาลทิพย์ฯ และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

batch_DSC_5133R batch_DSC_5134R batch_DSC_5140R batch_DSC_5161R batch_DSC_5164R batch_DSC_5167R batch_DSC_5168R batch_DSC_5169R batch_DSC_5173R

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก