32.2 C
Hat Yai
27 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสร้างเครือข่าย “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” เร่งสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

วันนี้ (4 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีนายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนฯ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเยาวชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า “ยาเสพติด” เป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีการระบาดในทุกพื้นที่ และทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเมืองและความมั่นคง ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ จึงอาจทำให้เสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่วังวนของยาเสพติดได้ง่าย

ดังนั้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ค่ายฯ ในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่เยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยคาดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นเครือข่ายในการร่วมขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เทคนิคการเป็นนักจัดรายการเยาวชน การฝึกภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม ฯลฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 และประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 9 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และทีมงาน ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก