27 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จับมือภาครัฐและเอกชนลงนามลดใช้พลาสติก ในข้อตกลงความร่วมมือ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จับมือภาครัฐและเอกชนลงนามลดใช้พลาสติก ในข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก”
วันนี้ (10 สิงหาคม 2561) ที่ ห้องมาเจสติกรูม ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับจังหวัดสงขลา หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดขยะพลาสติก อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤติขยะพลาสติก” ว่า กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
3. กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
4. กิจกรรมทำความ ดี ด้วยหัวใจ งดใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์
5. กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล
โดยคาดหวังว่าหากการดำเนินงานนี้ได้ผลดีจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของประชาชนได้ถึง 2.53 ล้านคน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ถึง 4,000 ล้านใบต่อปี ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารได้ถึง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และยังสามารถประหยัดงบประมาณการกำจัดขยะได้ถึง 17 ล้านบาทต่อปี
ด้าน นายฮาเล็ม เจ๊ะมาริกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กล่าวว่า วันนี้ชาวสงขลาได้ประกาศสงครามกับถุงพลาสติกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ให้ ที่มาร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลดการใช้พลาสติกให้เกิดขึ้นได้จริง นอกจากนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้รับด้วย นั่นคือ ประชาชน ที่จะต้องปฏิเสธการรับถุงพลาสติกด้วยเช่นกัน เพราะถ้าทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกัน เราก็จะลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผลดีกับทุกคนบนโลกใบนี้
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” ในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้ตกลงทำความร่วมมืออีก 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่ม cap seal หรือกลุ่มผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มบรรจุขวด จำนวน 61 แห่ง
2. กลุ่มห้างสรรพสินค้าและตลาดสด จำนวน 18 แห่ง
3. กลุ่มมหาวิทยาลัย จำนวน 8 แห่ง
4. กลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นแบบสำนักงานสีเขียว จำนวน 15 แห่ง
5. กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wide Fund for Nature หรือ WWF
โดยทั้งหมดจะร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อน และเชิญชวนทุกภาคส่วนลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก