26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบเชิงวัฒนธรรม แก่ข้าราชการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (1 มี.ค.59 ) ที่ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางค์กูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในการสัมมนา กิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบเชิงวันธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดจังหวัดต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม เชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ในมิติของวัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาค และเพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในบริบทของวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ ประธานสภาวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ กว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมในกิจกรรม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาในเขตภาคใต้ทุกจังหวัดที่ได้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนความซื่อตรงให้เกิดในสังคมไทย และได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย 5 ประการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปี 2554 – 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการส่งเสริมแบะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงในรูปแบบของแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ว่าด้วยความซื่อตรง ที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิ มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน จึงผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรม “จังหวัดต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม” ขึ้น

นวานิชย์ ไชยแก้ว//ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_12batch_20batch_4 batch_5 batch_6 batch_9 batch_16batch_18batch_10

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก