26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันนี้(20 ก.พ 60) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ในการนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ และประชาชน เข้าเฝ้ารับเสด็จ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และเป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เดิมตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สายสงขลา-จะนะ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน และอยู่ห่างไกลจากย่านชุมชน ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน ทำให้ประชาชนมีความยากลำบาก และต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ ประกอบกับสำนักงานตั้งอยู่ใกล้ทะเล ทำให้วัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงานชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน

ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินแปลง “ทุ่งเจ้าไหม” ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาแห่งนี้ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่ เนื้อที่ 5 ไร่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความเป็นมาของตำบลเขารูปช้าง ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 137,633,400 บาท เปิดทำการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร การยื่นขออนุญาตประกอบการค้า การยื่นชำระภาษีท้องถิ่น การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ และได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอรับบริการ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะอย่างรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึงตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”

ในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตนิทรรศการของเทศบาลเมืองเขารูปช้างและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้สนับสนุน จำนวน 4 ชุด จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “อุดมสิริเวชรักษ์”โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ในเวลา 14.30 น. ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก