28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 58

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2559 โดยมีบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,247 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 7,304 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 806 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 137 คน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นอกจากนั้น ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
  • นายภาณุ อุทัยรัตน์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์
  • นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยียาง)
  • นางสาวละมัย ศรีรักษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปะการแสดงและการจัดการ)
  • ศาสตราจารย์มิทซูเอกิ นิชิบูชิ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุลชีววิทยา)

พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ นายมูหามะสุกรี มะสะนิง ผู้ได้รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 2559 ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ปี 2559 และ ศาสตราจารย์รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 ราย คือ ด้านการเรียนการสอน อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง ด้านบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.นพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ นพ.หัชชา ศรีปลั่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ ด้านกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู และ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข

ทั้งนี้ ทรงมีพระโอวาทแก่บัณฑิต ความว่า ปัจจุบันประเทศยังต้องการบุคคลที่มีทั้งความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม มาร่วมแก้ปัญหาด้วยความอดทนพากเพียรและเอื้ออาทร บัณฑิตจึงควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญที่ต้องดูแลสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น โดยต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรองรับการแข่งขัน โดยต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และต้องมุ่งมั่นตั้งใจอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน มีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำงานให้สำเร็จ ไม่ควรยึดประโยชน์ส่วนตนจนเกินพอดี มีความขยันซื่อสัตย์และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อสร้างประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก