28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สพม.16 สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5-7 กันยายน 2561 ภายใต้คำขวัญ

สพม.16 สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5-7 กันยายน 2561 ภายใต้คำขวัญ “เด็กใต้ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า ล้ำค่านวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพางานศิลป์ฯ สู่สากล”

วันนี้ (20 ส.ค. 61) ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสุธี บุญญะถิติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สพม.16) พร้อมด้วย ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม , นายจรัญ ศรีทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา , นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร หน่วยงานด้านการศึกษา คณาจารย์ นักเรียน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภายใต้คำขวัญ “เด็กใต้ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า ล้ำค่านวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพางานศิลป์ฯ สู่สากล” โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.16 จำนวน 95 โรงเรียนเข้าร่วม พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายโรงเรียนเทศบาล จัดการศึกษาในระดับมัธยม จังหวัดสงขลา , โรงเรียนเอกชน จัดการศึกษาในระดับมัธยม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนจัดการเรียนร่วมจัดการศึกษาในระดับมัธยม จังหวัดสงขลา จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 234 กิจกรรม จัดขึ้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , คอมพิวเตอร์ , หุ่นยนต์ และการงานอาชีพ ในส่วนของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะ ได้แก่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ , ศิลปะ-ดนตรี , ศิลปะ-นาฏศิลป์ รวมทั้งสุขศึกษาและพละศึกษา 6 กิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้สู่สากล ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนั้น สหวิทยาเขตสองทะเล โดยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติ และเด็กพิเศษเรียนร่วม ได้แสดงออกด้านศักยภาพ และความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก