29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สธ.สงขลา ขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

วันนี้ (23 พ.ค. 61) ที่ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสื่อมวลชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ปี 2561 โดยมี อสม. อป.มช. และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เรื่องของ “สุขภาวะ” เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะประชาชนที่จะต้องดูแลตัวเอง (Self-Care) เช่น เรื่องของการดูแลตัวเองด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ได้แก่ อาหาร , ออกกำลังกาย , อารมณ์ , ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีประชาชนชาวจังหวัดสงขลาดูแลสุขภาพตนเองได้ประมาณร้อยละ 20-30 เท่านั้น จึงถือว่าสื่อทุกแขนงทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย และโดยเฉพาะสื่อใหม่ สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จะเป็นปัจจัยสำคัญในการประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเอง เร่งให้ความรู้ด้านสุขภาพใน 3 ระดับ ระดับแรก คือ การให้ประชาชนได้รับความรู้ ระดับที่ 2 การสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ และที่คาดหวังเป็นอย่างมาก คือ ในระดับที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากใน 3 โรค ประกอบด้วย โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรีย โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเอง และให้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเอง มีวัคซีนฉีดป้องกันในคนเพียงพอ พร้อมฝากย้ำประชาชนในการป้องกันตนเอง และหากพบพื้นที่เกิดโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก