33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ระดมความคิดเห็น แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของภาคประชาสังคมที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม และจัดทำร่างกฎหมายกำหนดกลไกเชิงสถาบันในการสร้างภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ” โดยมีอาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และเพื่อให้การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น ในวันที่ 23 พ.ค.61 นั้น
วันนี้ (23 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเอเชียน หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ประมาณ 11 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ และหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการต่อต้านการทุจริต อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา , สำนักงาน ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 , สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา , สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา , สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , เทศบาลนครหาดใหญ่ , เทศบาลนครสงขลา เป็นต้น
สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของภาคประชาสังคมที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างตัวแบบ (Model)ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจัดทำร่างกฎหมายกำหนดกลไกเชิงสถาบันในการสร้างภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0
สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มีประเด็นในการประชุมเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการปราบปรามการทุจริตที่ดำเนินการโดยภาครัฐในปัจจุบัน ความสำคัญของภาคประชาสังคมในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการสร้างภาคประชาสังคมเข้มแข็งเพื่อต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้ง และหรือได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอยู่บ้าง แม้จำนวนเรื่องไม่มากนัก แต่มีข้อจำกัดในเรื่องอำนาจและหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับ มีหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่มีอำนาจและหน้าที่ ตลอดจนรับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้น หากมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คาดว่าจะเติมเต็มและทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก