หาดใหญ่โอเค
Image default

ศูนย์พัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (3 ก.ค. 60) ที่โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการเสริมสร้างทุนการศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) เริ่มเมื่อปีการศึกษา 2552 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และต่อมาปีการศึกษา 2555 เพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ซึ่งมีทั้งทุนประเภทมีที่พักประจำ และทุนประเภทไป-กลับ ในปีการศึกษา 2560

นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 465 คน ประกอบด้วยนักศึกษาทุนรวม 400 คน แยกเป็นระดับ ปวช. จำนวน 300 คน ระดับ ปวส. จำนวน 100 คน ครูผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาทุน 21 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง 20 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน คณะวิทยากรและทีมนันทนาการจำนวน 15 คน เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับโอวาทจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของเงินทุน การเป็นนักเรียนทุน การวางแผนการใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่เรียน การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความเป็นไทย รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เน้นคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในปีนี้คระกรรมการดำเนินการค่ายนักเรียนทุนได้กำหนดกรอบการเข้าค่ายเป็น “เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” กำหนดเข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลักษณะกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ เสวนากิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ สร้างความรัก ความสามัคคี แนวทางดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ข่าว
ประชา ชคผ่อง / ภาพ
3 กรกฏาคม2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก