หาดใหญ่โอเค
Image default

ศอ.บต. แถลงผลงานรอบ 6 เดือน พร้อมเปิดกิจกรรม “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง กับ ศอ.บต.กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงผลปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน พร้อมเปิดกิจกรรม “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง กับ ศอ.บต.กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”

วันนี้ (19 เมษายน 2560) เวลา 10.45 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง กับ ศอ.บต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และภารกิจของ ศอ.บต ในรอบ 6 เดือน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ลูเสือสันติสุข ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 7 กลุ่มภารกิจงาน และกำหนดเป้าหมายบูรณาการ 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมายให้มีความประสานสอดคล้องกันทั้งมิติการพัฒนา ความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายที่ 3 ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจ หลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม เป้าหมายที่ 4 ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.หนองจิก จ.ปัตตานี การปลูกปาล์มน้ำมัน เตรียมขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า และไม่ถูกใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองจิก ในพื้นที่ 20,000 การปศุสัตว์ มีการกระตุ้นให้มีการเลี้ยงแพะ และเตรียมขยายพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อ ประมงพื้นบ้าน มีการเตรียมการเพื่อยกระดับการผลิต และแปรรูปทั้งระบบ โดยอ.เบตง จังหวัดยะลา เร่งรัดการลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างน้อย 2 โรง การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่เบตง และปลากือเลาะห์ เพื่อจัดทำเป็นสินค้า Premium Grade การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดยเร่งรัดผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการเจรจาเอกชนร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งนี้ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีสุไหงโก-ลก และส่งเสริมการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า) โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคม และโครงการจัดตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยณมิตร ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไว้สืบไป

นางสาวพิชชาอร จ่างเจริญ นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส : ข่าว/ภาพ

 


 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก