25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน พร้อมร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (8 พ.ย. 61) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน พร้อมร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” ซึ่งรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้านและชุมชน เป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง

สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเป็นเร่งด่วน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้านและชุมชน เป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน และชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” เป็นนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 35,000 ล้านบาท , โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 15,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000ล้านบาท นำไปดำเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนทหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้ ทั้งรายได้ของประชาชนในชุมชนเอง และผลกำไรที่กลับเข้าสู่บัญชีกองทุนประชารัฐ เพื่อหมุนเวียนลงทุนทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุนที่นอกเหนือจากเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้านแลัว ยังเห็นว่าสถาบันการเงินชุมชนบ้านท่าโพธิ์ตก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยังเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก